Othello Radou French, 1910-2006

  • Othello Radou, Dans le parc Montsouris, 1945
    Dans le parc Montsouris, 1945
    Sold