Jason Thompson British, b. 1970

 • Jason Thompson, Eventyr (H.C.A), 2019
  Eventyr (H.C.A), 2019£ 1,100.00
 • Jason Thompson, Flower, 2018
  Flower, 2018£ 1,900.00
 • Jason Thompson, Alembic, 2020
  Alembic, 2020
  Sold
 • Jason Thompson, The body dreams it head, 2020
  The body dreams it head, 2020
  Reserved
 • Jason Thompson, Who is This Who is Coming, 2017
  Who is This Who is Coming, 2017
  Reserved
 • Jason Thompson, Bring it about, 2019
  Bring it about, 2019
  Reserved
 • Jason Thompson, An annunciation, 2019
  An annunciation, 2019£ 850.00
 • Jason Thompson, Beams, 2019
  Beams, 2019£ 1,600.00
 • Jason Thompson, Bouquet, 2020
  Bouquet, 2020£ 1,000.00
 • Jason Thompson, For a house, 2020
  For a house, 2020£ 1,900.00
 • Jason Thompson, Butterfly, 2019
  Butterfly, 2019£ 1,500.00
 • Jason Thompson, Ghost, 2020
  Ghost, 2020£ 1,000.00
 • Jason Thompson, Inside a person or mountain, 2020
  Inside a person or mountain, 2020£ 1,700.00
 • Jason Thompson, Map of the world, 2019
  Map of the world, 2019
  Sold
 • Jason Thompson, Tangled pathway, 2020
  Tangled pathway, 2020£ 1,300.00
 • Jason Thompson, Telescope or microscope, 2019
  Telescope or microscope, 2019
  Reserved
 • Jason Thompson, Weave, 2019
  Weave, 2019£ 1,600.00
 • Jason Thompson, Circles Semicircles, 2018
  Circles Semicircles, 2018£ 2,400.00
 • Jason Thompson, Flower Dissection Augury, 2012
  Flower Dissection Augury, 2012£ 3,000.00
 • Jason Thompson, Like a Fountain, 2015
  Like a Fountain, 2015£ 2,900.00
 • Jason Thompson, Icarus Music, 2018
  Icarus Music, 2018£ 2,200.00
 • Jason Thompson, Prop, 2019
  Prop, 2019
  Sold
 • Jason Thompson, Sun Cascade, 2020
  Sun Cascade, 2020
  Sold