Jason Thompson British, b. 1970

 • Jason Thompson, Apparatus, 2022
  Apparatus, 2022£ 3,800.00
 • Jason Thompson, Circles Semicircles, 2018
  Circles Semicircles, 2018£ 2,400.00
 • Jason Thompson, Like a Fountain, 2015
  Like a Fountain, 2015£ 2,900.00
 • Jason Thompson, Seeds Shown Sown, 2019
  Seeds Shown Sown, 2019£ 2,100.00
 • Jason Thompson, Through a Tiny Bead of Glass, 2021
  Through a Tiny Bead of Glass, 2021£ 3,800.00
 • Jason Thompson, Bouquet, 2020
  Bouquet, 2020£ 1,000.00
 • Jason Thompson, The body dreams it's head, 2020
  The body dreams it's head, 2020
  Sold
 • Jason Thompson, Who is This Who is Coming, 2017
  Who is This Who is Coming, 2017
  Sold